Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Oddział Górnośląski

OFERTA WSPÓŁPRACY

GEOFIZYKA – GEOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Usługi w zakresie kompleksowego rozpoznania płytkiego podłoża metodami geofizycznymi:

Metody bardzo skuteczne a równocześnie najtańsze. Pozwalają ocenić warunki gruntowo – wodne i inżynierskie na znacznym obszarze

-geoelektryka

-sejsmika

-magnetometria

PROPONOWANE PRACE BADAWCZE I USŁUGOWE

INŻYNIERIA WODNA I LĄDOWA

·         lokalizacja pustek poeksploatacyjnych i naturalnych

·         lokalizacja rurociągów stalowych i żeliwnych

·         badanie osuwisk i podatności stoków na ruchy masowe

·         poszukiwanie stref osłabień i przecieków wzdłuż wałów przeciwpowodziowych

·         poszukiwanie struktur wodonośnych, lokalizacja ujęć i wyznaczanie obszarów ochrony

·         rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę różnych obiektów przemysłowych i komunalnych: autostrady, supermarkety, rurociągi

lokalizacja zakopanych obiektów na terenie byłych poligonów wojskowych

EKOLOGIA

- wyznaczanie stref skażeń i kierunków migracji skażeń w warstwach przypowierzchniowych i wodach gruntowych – dotyczy również skażeń ropopochodnych

- prowadzenie lokalnego i regionalnego monitoringu geofizycznego

WYKONUJEMY:

bullet

dokumentacje geofizyczne i geologiczne dla złóż surowców podstawowych i pospolitych

bullet

 oceny oddziaływania na środowisko naturalne

bullet

optymalizacje sieci geofizycznych w kopalniach węgla

bullet

 analizy i prognozy osiadań powierzchni terenów objętych eksploatacją górniczą

bullet

 ekspertyzy geologiczne dotyczące gruntów

bullet

 ekspertyzy geologiczne dotyczące budowy geologicznej pod kątem posadowienia budynków

bullet

 ekspertyzy geologiczne dotyczące występowania starych wyrobisk poeksploatacyjnych

bullet

 ekspertyzy oceniające warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne terenów

bullet

 mapy i przekroje geologiczne

bullet

statystyczne i geostatystyczne opracowania danych o środowisku naturalnym

bullet

opracowujemy kompleksowe wnioski koncesyjne

POSIADANA APARATURA

·         do badań geoelektrycznych: ABEM TERRAMETER SAS 300C wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem interpretacyjnym RESIX

·         do badań sejsmicznych ABEM TERRALOCK Mk 6+ wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem interpretacyjnym

·         bardzo czułe magnetometry protonowe PMP

·         oprogramowanie ROCK WORKS’98, STATISTICA, MATHEMATICA, SURFER.